Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trên cơ sở một số nội dung trao đổi giữa đại diện của Quý Công ty và chúng tôi gần đây, chúng tôi hiểu rằng hiện tại Quý Công ty đang có dự định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thuộc mã HS 3917, 3924, 3925, 7225, 7311, 7318, 7324, 8402, 8413, 8414, 8415, 8428, 8481, 8502, 8535, 8536. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ như sau:

Tư vấn về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp

  1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư phải tuân thủ các cam kết mà nhà đầu tư đã cam kết khi đầu tư vào Việt Nam và các quy định của pháo luật Việt Nam về tiến độ góp vốn, nghĩa vụ tài chính hay chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư… Do đó, Quý Công tycần đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định này.
  2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa (xuất khẩu, nhập khẩu…)tại Việt Nam phải là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam đều là thành viên của WTO.
  3. Theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, Chính phủ Việt Nam cho phép nhà đầu tư Hàn Quốc hiện diện thương mại tại Việt Nam để thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dưới hình thức thành lập doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư Hàn Quốc.Các hàng hóa có mã HS 3917, 3924, 3925, 7225, 7311, 7318, 7324, 8402, 8413, 8414, 8415, 8428, 8481, 8502, 8535, 8536 không thuộc danh mục hàng hóa không được phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, về mặt nguyên tắc Quý Công ty được quyền đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung ngành nghề kinh doanh các hàng có có mã HS nêu trên. Tuy nhiên chúng tôi xin lưu ý Quý Công ty một số vấn đề như sau :

dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

  • Nhập khẩu là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không được nhà nước Việt Nam khuyến khích cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, thủ tục đầu tư và các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài tương đối chặt chẽ và khó khăn. Nhà đầu tư Hàn Quốc phải chứng minh mình có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm để thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên thực tế như có nguồn hàng, khách hàng tiềm năng, kinh nghiệm trong việc tổ chức xuất, nhập khẩu và có ý kiến chấp thuận đầu tư của Bộ Công thương, Sở Công thương, Sở Tài chính và một số cơ quan chuyên môn khác.

 

  • Đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa, Quý Công ty chỉ được phép nhập khẩu hàng hóa có mã HS nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không được nhập khẩu các loại hàng hóa đã qua sử dụng nêu tại Phụ Lục I kèm theo thư tư vấn và đề xuất dịch vụ này. Công ty chỉ được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam mà không được bán hàng đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Đối với động xuất khẩu, Quý Công ty không được tổ chức mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu.

 

  • Việc bổ sung ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa thuộc mã HS 3917, 3924, 3925, 7225, 7311, 7318, 7324, 8402, 8413, 8414, 8415, 8428, 8481, 8502, 8535, 8536 đòi hỏi Quý Công typhải điều chỉnh, mở rộng mục tiêu, quy mô của ‘‘Dự án Seil Ens Việt Nam’’. Việcmở rộng mục tiêu, quy mô dự án phải được xem xét phù hợp với mức độ và tương ứng của vốn đầu tư.
  • Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 200.000 USD tương đương với 4.000.000.000 đồng Việt Nam. Toàn bộ vốn điều lệ này đã đượcQuý Công ty cam kết sử dụng để thực hiện dự án đầu tư ‘‘Dự án …. Việt Nam”. Do đó, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong trường hợp hoạt động kinh doanh của Quý Công ty không có lợi nhuận, rất có thể cơ quan cấp phép đầu tư sẽ yêu cầu Quý Công ty phải tăng vốn điều lệ và vốn đầu tư của dự án để đảm bảo khả năng thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa này trên thực tế.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của chúng để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.